TERMS OF USE

Terms of Use

Algemene gebruiksvoorwaarden (Disclaimer)

Deze website is eigendom van Van Bouwel Verkoop & Service BV.

Contactgegevens:

- adres maatschappelijk zetel: Energielaan 2, 2950 Kapellen, België

- telefoon: 03 666 33 33

- e-mail: info@vanbouwel.group/p>

- ondernemingsnummer: BTW BE0464 846 467

- RPR: Antwerpen

1. Door gebruik te maken van deze website aanvaardt de gebruiker de hierna volgende algemene gebruiksvoorwaarden.

2. Wij behouden ons te allen tijde het recht voor de gebruiksvoorwaarden voor deze website te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving aan de gebruikers. Het verder gebruik van de website zal dan aanzien worden als een aanvaarding van de gewijzigde voorwaarden.

3. Wij behouden ons het recht voor de inhoud van deze website te allen tijde te veranderen, te onderbreken, stop te zetten of slechts deels dan wel beperkt toegankelijk te stellen, zonder voorafgaande verwittiging van de gebruiker.

4. De informatie op de website is van algemene aard. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden, en kan dus niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies aan de gebruiker worden beschouwd.

5. Wij leveren grote inspanningen opdat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt zou zijn. Ondanks deze inspanningen kunnen wij in geen enkel geval verantwoordelijk gesteld worden voor onder meer de wijziging van de gebruiksvoorwaarden, de inhoud van de website, de verandering van deze inhoud, de onderbreking of de stopzetting van de website, dan wel de slechts beperkte toegang tot de website. Wij geven geen garantie voor de volledigheid, het actueel zijn, noch de juistheid van de verstrekte informatie, en evenmin voor het feit dat het gebruik van deze website vrij zou zijn van virussen en/of andere schadelijke elementen of programma’s, noch voor het feit dat de koppelingen via deze website naar andere websites, vrij zou zijn van virussen en/of andere schadelijke elementen of programma’s, en wijzen desbetreffend eveneens alle verantwoordelijkheid en schade van de hand. Indien u onjuistheden zou vaststellen in de informatie die via deze website wordt verstrekt, kan u ons contacteren. De verwijzing (link) naar andere websites houdt geen aanbeveling of garantie (onder meer voor de juistheid en volledigheid van de inhoud ervan, de beschikbaarheid ervan, het virusvrij zijn ervan) in met betrekking tot deze andere websites.

6. De gebruiker zal ons vrijwaren tegen iedere vordering, die door een derde zou worden ingesteld op basis van verkeerde informatie die door de gebruiker zou worden verstrekt op basis van onze website en het gebruik ervan (met inbegrip van de links naar andere websites). Indien het gebruik van deze website slechts mogelijk is met een wachtwoord dan is de gebruiker zelf verantwoordelijk voor het gebruik van en het geheimhouden van dit wachtwoord. Elk misbruik bij het gebruik van deze website kan aanleiding geven tot het beëindigen van Uw recht op toegang, onverminderd ons recht op schadevergoeding.

7. De inhoud van deze website, met inbegrip van de logo’s, de lay out, de iconen, afbeeldingen, foto’s, filmbeelden, audioclips, berekeningen, plannen, digitale downloads en software, is en blijft onze uitsluitende eigendom. De gebruiker verplicht er zich toe deze elementen geheim te houden en in geen enkel geval te verspreiden of publiek te maken, dit alles op straffe van schadevergoeding en het beëindigen van zijn recht op toegang. Wij wijzen elke verantwoordelijkheid en elke schade ingevolge niet toegelaten verbruik of verspreiding van de hand.

8. Deze gebruiksvoorwaarden doen geenszins afbreuk aan onze algemene verkoopsvoorwaarden, waarmee ze één geheel uitmaken. Door gebruik te maken van deze website aanvaardt de gebruiker eveneens onze algemene verkoopsvoorwaarden. 9. Ingeval persoonlijke gegevens en informatie wordt gevraagd, worden deze gegevens behandeld in overeenstemming met de Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer. De persoonsgegevens zullen niet voor marketing-doeleinden worden gebruikt. Het is mogelijk dat de verkregen persoonsgegevens worden doorgegeven aan met ons samenwerkende derden.

10. Elke commentaar en reactie die de gebruiker ongevraagd en uit eigen beweging aan ons bezorgt zal als niet-vertrouwelijk behandeld worden. Wij behouden ons het recht voor deze commentaar en reactie naar eigen goeddunken te gebruiken, voor welk doel ook, behoudens de beperkingen opgelegde in de Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer.

11. Tijdens een bezoek aan de website kunnen 'cookies' op de harde schijf van uw computer geplaatst worden. Een cookie is een tekstbestand dat door de server van een website in de browser van uw computer of op uw mobiel apparaat geplaatst wordt wanneer u een website raadpleegt. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, een cookie kan slechts een machine identificeren. U kan uw internetbrowser zodanig instellen dat cookies niet worden geaccepteerd, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat de cookies nadien van uw harde schijf worden verwijderd. Dit kan u doen via de instellingen van uw browser (via de help-functie). Hou er hierbij wel rekening mee dat bepaalde grafische elementen niet correct kunnen verschijnen, of dat u bepaalde applicaties niet zal kunnen gebruiken. Door gebruik te maken van onze website, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies.

12. Voor elke betwisting, voortkomend uit het gebruik van deze website en/of enig gegeven dat er op staat, zal Belgisch recht van toepassing zijn. Ingeval van geschil zal het Vredegerecht of zullen de bevoegde rechtbanken van de plaats van onze administratieve zetel uitsluitend bevoegd zijn.

Deze versie dateert van april ’18.

Terug naar Home

Van Bouwel Verkoop & Service is al ruim 35 jaar uw specialist op het vlak van kranen, vracht­wagen­opbouw en trailer­opbouw


        
ONZE DIENSTEN

- Verkoop

- Onderhoud & Service

BEZOEK ONS

Industriezone Bosduin

Energielaan 2-4

2950 Kapellen

BELGIË